Wczytywanie strony
x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
REGULAMIN KONKURSU
„Pokaż nam Twoje Love Story“§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem i Fundatorem Nagród w Konkursie „Pokaż nam Twoje Love Story“ (zwanym dalej “Konkursem”) jest firma SKD Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-997, ulica Ruszaj 89, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000259452, NIP 9512188566, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Fundator Nagród jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz odpowiedzialnym za realizację Nagród na rzecz Zdobywców.
 3. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.
 4. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 5. Celem Konkursu jest promocja produktów dostępnych w sklepie internetowym Miasto Włosów w serwisie Facebook.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład Komisji będzie wchodziło 2 osoby, reprezentowane przez Organizatora.
 7. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane jako udzielenie odpowiedzi do postu konkursowego zamieszczone w komentarzu pod postem, będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
 
 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem pkt. 2, uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego regulaminu lub, za zgodą rodzica lub opiekuna, osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13. rok życia, która spełni warunki niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica lub opiekuna należy okazać na pierwsze żądanie Organizatora.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta na portalu Facebook,
  2. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe przez osobę biorącą udział w konkursie pod postem opublikowanym na tablicy sklepu internetowego Miasto Włosów pod adresem https://www.facebook.com/miastowlosow/
  3. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych na Profilu, dostęp do profilowych informacji oraz wysyłanie wiadomości e-mail.
 5. Wyrażenie zgody na wysyłanie wiadomości e-mail, o którym mowa w pkt. 3 c. oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji emailowej związanej z przebiegiem Konkursu.
 6. Termin trwania konkursu to 14 dni, od 30 stycznia do 13 lutego 2018 r. do 23:59.
 7. Zasady konkursu:
- zadaniem użytkowników jest udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe, zamieszczone w poście graficzno-tekstowym na portalu FB ,
- odpowiedzi fanek/fanów pod postami konkursowymi mogą być w formie zdjęć i/lub odpowiedzi pod postami, w formie komentarza postu
- wyboru najciekawszych odpowiedzi dokona komisja konkursowa,
-  jeden użytkownik może wysłać jedną odpowiedź.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik korzysta z aplikacji oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci.
 3. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego, oprogramowania, portalu Facebook.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu przenosi na Organizatora niewyłączną licencję (z prawem udzielania dalszych licencji) na korzystanie z przesłanej pracy konkursowej, w szczególności prawo do utrwalania dowolną techniką w tym na nośnikach magnetycznych, optycznych, papierowych i publicznego rozpowszechnienia w prasie i w sieciach informatycznych oraz zezwala Organizatorowi na dokonywanie modyfikacji, utrwalanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej oraz wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, nadawania, emitowania (w okresie trwania Konkursu i po jego zakończeniu).
 5. Prace konkursowe nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa, dóbr osobistych ani praw osób trzecich, zaś autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych nie będą w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
 6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Prac Konkursowych.
 7. Organizator ma prawo usunąć Prace Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 
 
§ 3. NAGRODY
 1. Nagrodą główną w konkursie są 2 (dwa) zestawy kosmetyków: damski i męski, wybrane przez zwycięzców. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody przyznanej w konkursie w przypadku wyczerpania zapasów. W takim wypadku zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) o zmianie nagrody, zaś łączna wartość zaproponowanego ekwiwalentu nie będzie niższa, niż przyznana nagroda regulaminowa, opisana w § 3 pkt. 1.
 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD
W KONKURSIE
 1. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja. Zwycięzca zostaje wyłoniony podczas obrad Komisji.
 2. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje pisemne żądanie w siedzibie Organizatora.
 3. Do zadań Komisji należy:
  1. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  2. rozstrzygnięcie Konkursu (wskazanie zgłoszeń spełniających wszystkie warunki konkursu) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 
Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który spełni postanowienia Regulaminu i którego wynik zostanie zweryfikowany i  uznany przez Komisję jako poprawny.
 1. Laureat zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych niezbędnych do uiszczenia należnego podatku w ich imieniu, o którym mowa w punkcie powyżej. Przez dane niezbędne do odprowadzenia podatku rozumie się: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, rok urodzenia).
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora
o zwycięstwie oraz warunkach odbioru Nagrody za pomocą profilu Miasto Włosów – Najlepsze kosmetyki do pielęgnacji włosów na portalu Facebook w wiadomości prywatnej, co musi zostać poprzedzone zgłoszeniem się zwycięzcy w wiadomości prywatnej na profilu Miasto Włosów – Najlepsze kosmetyki do pielęgnacji włosów (niedostępnej dla innych użytkowników Facebooka), najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 1. Uczestnik ma obowiązek tą samą drogą potwierdzić, że otrzymał informację o wygranej i przesłać dane niezbędne do przekazania nagrody (szczególnie adres, na który ma zostać wysłana nagroda) w ciągu 7 dni od daty wysłania informacji przez Organizatora.
 2. W przypadku nie przesłania informacji w terminie, o której mowa w ust. 8 powyżej Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 3. Nagroda zostanie wysłana do Laureata pod wskazany adres, w terminie od 14.02.2017 do dnia 21.02.2018 roku, po otrzymaniu przez Organizatora danych o których mowa w § 4 pkt.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisji może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony w procesie przyznawania Nagród. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
 7. Uczestnik traci prawo do Nagrody, w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu naruszenia Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu na swój koszt.
 8. Nie zostanie stworzona lista rezerwowa zwycięzców, dlatego w przypadku, gdy Uczestnik nie spełni warunków określonych w § 4 pkt. 11, nie zostanie wyłoniony kolejny laureat.
 

§ 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora, z dopiskiem: „Lubię zmieniać kolor swoich włosów “.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika  oraz  dokładny opis zdarzenia i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na swoim profilu, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 3. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
 4. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej jak jednego konta w Serwisie Facebook,
 5. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
 6. prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
 7. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek. Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.
  1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie proponowana.
  2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 8. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 9. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną,
 10. jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook,
 11. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook,
 12. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,
 13. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników w stosunku do Organizatora są z tego tytułu wyłączone.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku.
6. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.
 
 
§ 7 DANE OSOBOWE
1.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu pozostaje Organizator oraz Fundator Nagród. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z niniejszym Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
2.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
3.  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu jednorazowo do celów konkursowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883) oraz wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (zgodnie z §4 pkt. 7)  - na liście laureatów umieszczonej na portalu Facebook https://www.facebook.com/miastowlosow/  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883).
 
 
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie internetowej www.miastowlosow.pl oraz na profilu na portalu Facebook. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa Rzeczpospolitej Polski.
4.  Prawem właściwym do rozstrzygania powstałych sporów będzie prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
5.  Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
6.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i z akceptacją jego postanowień.
7.  Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
8.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
9.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 
Warszawa dnia 30.01.2017 r.
 

Regulamin sklepu internetowego miastowlosow.pl
 

§ 1
Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.miastowlosow.pl prowadzonego przez SKD Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259451, posiadającą nr NIP 951-218-85-66, REGON 140611838 o kapitale zakładowym 66 000,00 zł (dalej zwaną dalej „Sprzedawcą”), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.
 

§ 2
Definicje
 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – SDK Distribution Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Ruczaj 69, kod pocztowy 02-997, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000259451, o kapitale zakładowym 66 000.00 zł, NIP 951-218-85-66, REGON 140611838, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego
 • Klient - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.miastowlosow.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu.
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Konto (Konto Klienta) - podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 • Formularz rejestracji - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny  zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem są Produkty. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);
 • Kodeks Cywilny (KC) - Dz.U.2016.0.380 tj. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 

§ 3
 
Treści zamieszczone na stronie internetowejwww.miastowlosow.pl
1. SKD Distribution Sp. z o.o. prowadzi sklep internetowy www.miastowlosow.pl, na której prezentuje Produkty, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego do sprzedaży. Prezentacja Produktów na stronie internetowej www.miastowlosow.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.
2. Prezentacja Produktów, ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej www.miastowlosow.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 kc i nie mają charakteru wiążącego.
3. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera.
4. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w ofercie Sklepu Internetowego www.miastowlosow.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
5. W Sklepie zamieszczone są opisy Produktów pochodzące od producenta tych Produktów. Opisy Produktów prezentowanych w Sklepie www.miastowlosow.pl służą wyłącznie celom informacyjnym.
 

§ 4
Kontakt ze Sklepem
 • Adres Sprzedawcy: Ruczaj 69, 02-997 Warszawa
 • Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@miastowlosow.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 603-355-448
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 08 1160 2202 0000 0000 7882 4024
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16


§ 5
Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.
2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
4) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sklep Internetowy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 

§ 6
Informacje ogólne
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz
  o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 
§ 7
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Email, Hasło, Imię, Nazwisko, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku/lokalu, Telefon.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 

§ 8
Zasady składania Zamówienia
1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 

§ 9
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Ruczaj 69, 02-997 Warszawa;
2.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przy odbiorze
 • Płatność za pobraniem
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zmianie statusu zamówienia. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość. 
 • W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji
  o gotowości przesyłki do odbioru.
3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia:
A.  w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
B. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,   płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się
w następujący sposób:
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Sposoby dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 
 
§ 11
Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Produktu)
1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do   Ustawy oraz załącznik do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sklep internetowy poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu albo o uznaniu oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne jeżeli zostało złożone w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 
§ 12
Obowiązki spoczywające na Konsumencie
1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca wskazał, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Produkt należy odnieść lub odesłać na adres siedziby firmy.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
3. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 
§ 13
Obowiązki spoczywające na Sprzedawcy
 
1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez   Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

 
§ 14
Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do        odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


 
§ 15
Reklamacje i procedura reklamacyjna
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Produktu.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży.
3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady, czyli niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie lub pocztą e-mail lub telefonicznie zgodnie z danymi wskazanymi w § 3 niniejszego Regulaminu.
4. Aby przyspieszyć rozpoznanie reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
5. Jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę, Klient może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu
z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
2) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod    uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt z dopiskiem „reklamacja”.
8. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Konsumentowi. Konsument traci    uprawnienie do żądania doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
10. Sklep Internetowy w stosunku do Przedsiębiorców niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


 
§ 16
Granice odpowiedzialności
Sklep Internetowy odpowiada za skutki użycia zakupionych Produktów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób oznaczony w informacji producenta dołączonej od Produktu, a także wyłącznie w zakresie wskazanym przez bezwzględnie obowiązujące normy prawa.
 

§ 17
Pozostałe prawa i obowiązki
 
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.
 

§ 18
Dane osobowe
1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.
 

§ 19
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa, znaki towarowe Sklepu Internetowego oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepu Internetowego lub podmiotom, z którymi Sklep Internetowy zawarła stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez jego zgody.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


 
 


Galeria